โปรโมชั่น สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร

สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร บริษัททีพีเอ็ม1980 จำกัด

รายละเอียดการสมัครสินเชื่อ

 1. เป็นบุคคลธรรมมดา/ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล
 2. ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. วงเงินสินเชื่อ เริ่มต้น 1 แสนถึง 10 ล้านบาท
 4. เลือกผ่อนได้ขั้นต่ำ 12 งวด ถึง 60 งวด
 5. เงินดาวน์ขั้นต่ำ 20% ขึ้นไป ของราคาเครื่องจักร

เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (แนบใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 2. ใบทะเบียนพานิชย์
 3. Statement นามส่วนตัว ย้อนหลัง 1 ปี
 4. สัญญาเช่าสถานที่ประกอบกิจการ
 5. บิลค่าน้ำ ค่าไฟ เดือนล่าสุดของสถานประกอบการ
 6. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมที่สินเชื่อร้องขอ

ห้างหุ้นส่วน/นิติบุคคล

 1. สำเนาบัตรประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ 2 ชุด

(แนบใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล) กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

 1. หนังสือรับรองบริษัททั้งชุด (คัดอัพเดทไม่เกิน 2 เดือน)

บอจ.2/บอจ.3/บอจ.4/บอจ.5

 1. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 2. Statement นามกิจการ ย้อนหลัง 6 เดือน (ขอบัญชี OD ถ้ามี)
 3. แบบนำส่ง ภ.พ.30 +ใบเสร็จย้อนหลัง 6 เดือนและแผนที่สถานที่ประกอบกิจการ
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)

ติดต่อบริษัท ทีพีเอ็ม1980 จำกัด                          โทรศัพท์ 085-992-8486

ติดต่อตัวแทนสินเชื่อ บริษัทเอสจี แคปปิตอล จำกัด    โทรศัพท์ 087-818-5535 (Pook)

อัตราดอกเบี้ย

เงินดาวน์อัตราดอกเบี้ย (กรณีไม่ทำประกัน)อัตราดอกเบี้ย (กรณีทำประกัน)
กรณีราคาเครื่องต่ำกว่า 1 ล้านบาทกรณีราคาเครื่องต่ำกว่า 1 ล้านบาท
20%1.04% / เดือน1.00% / เดือน
30%0.89% / เดือน0.85% / เดือน
40%0.79% / เดือน0.75% / เดือน
 กรณีราคาเครื่องตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปกรณีราคาเครื่องตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
20%-40%0.74% / เดือน0.70% / เดือน

ค่าธรรมเนียม    กรณี (จ่ายรายเดือน) 0.15% / เดือน

กรณี (จ่ายครั้งเดียว) 1.5% ของวงเงินจัดซื้อ

หมายเหตุ        อัตราดอกเบี้ย คิดจากยอดจัดซื้อ

การทำกันประกัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนสินเชื่อโดยตรง

 

 

ติดต่อเรา TPM1980