แนะนำบริษัท TPM (1980) CO., LTD.

TPM (1980) CO., LTD. เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท  ตั้งอยู่เลขที่ 65 หมู่ที่ 18 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150  บนพื้นที่ 5.8 ไร่ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างถนนและอาคารไปแล้ว ประมาณ 8,800 ตารางเมตร ซึ่งได้แก่ พื้นที่คลังเก็บสินค้าขนาด 4,000 ตารางเมตร, หอพักพนักงานขนาด 2,500 ตารางเมตร, พื้นที่โรงอาหาร และลานกิจกรรมขนาด 500 ตารางเมตร มีผู้บริหารชาวจีน 1 ท่าน

TPM (1980) CO., LTD. ได้ทำการพัฒนาและการนำมาใช้งานของระบบบริหารคุณภาพที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่เป็นแนวทางการปฏิบัติงานทางด้านธุรกิจที่ดีของทางองค์กรที่มีมาตรฐานหรือคุณภาพที่ดีกว่า ทำให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการและความคาดหวังจากลูกค้า และมีการปรับปรุงการบริหารของทางองค์กรอย่างต่อเนื่อง

Quality Policy (นโยบายคุณภาพ)

 “มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดจำหน่าย ติดตั้ง และบริการหลังการขายเครื่องมือซ่อมบำรุงรถยนต์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า”

โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานที่มีคุณภาพทั้งในด้านมาตรฐานงาน ราคาและเวลาส่งมอบงาน โดยการ

 • วิเคราะห์บริบทขององค์กรและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเหมาะสม
 • ทำการประเมินความเสี่ยงขององค์กรและสร้างมาตรการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้ลดลง
 • พัฒนาบุคคลกรทุกระดับ
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ตอบสนองตามความต้องการของตลาด
 • ประสานงานและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ประสานงานและดำเนินการแก้ไขการตำหนิจากทางลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ทำการควบคุมและประเมินผู้ขายเพื่อที่จะให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน
 • ควบคุมติดตาม, การตรวจสอบ, การทบทวน และ การประเมินวัตถุประสงค์คุณภาพ ด้วยการจัดทำการตรวจสอบภายใน ติดตามผลตอบรับจากลูกค้า และติดตามรายงานผลงานการปฏิบัติงาน
 • กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Our vision (วิสัยทัศน์)

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมการบำรุงรักษารถยนต์ของไทย  รวมทั้งการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพที่ดีเยี่ยมที่สุด  และสร้างทีมขายที่แข็งแกร่งที่สุด

Our mission (พันธกิจ)

 • ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสินค้า – บริการ เพื่อตอบความต้องการลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆตอบสนองตามความต้องการของตลาด
 • พัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างช่องทางที่ครอบคลุมให้ลูกค้า เข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า
 • ส่งเสริมการทำงานด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมการทำงานด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนผังองค์กร

ภายนอกบริษัทฯ

ภายในบริษัทฯ

คลังสินค้าและห้องเก็บอะไหล่